Algemene voorwaarden

Partijen

Organiserenvoorresultaat.nl en opdrachtgever verklaren in het kader van het verlenen van een opdracht tot dienstverlening van opdrachtgever aan Organiserenvoorresultaat.nl mede het volgende te zijn overeengekomen.

1. TOEPASSING

Voor zover daarvan in onderling overeenstemming tussen opdrachtgever en Organiserenvoorresultaat.nl niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande algemene regels van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst ter zake van door Organiserenvoorresultaat.nl uit te brengen adviezen of te verrichten diensten.

2. GELDIGHEIDSDUUR VAN DE AANBIEDING

De aanbieding van Organiserenvoorresultaat.nl heeft in al zijn onderdelen een geldigheidsduur van maximaal 90 dagen, daargelaten Organiserenvoorresultaat.nl’s bevoegdheid de aanbieding steeds te wijzigen, op te schorten of in te trekken, hetgeen alleen schriftelijk kan geschieden.

3. TUSSENTIJDSE WIJZIGING

1. Indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt, dat de feitelijke omstandigheden daarvan een behoorlijke uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren, zullen partijen in tijdig onderling overleg de oorspronkelijke overeenkomst op de relevante onderdelen wijzigen.

2. Indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat om de opdracht behoorlijk te vervullen, een wijziging of uitbreiding nodig is van de te verrichten werkzaamheden dan zijn beide partijen verplicht mee te werken aan een desbetreffende wijziging van de overeenkomst. Indien de wijziging wordt veroorzaakt door omstandigheden, die het adviesbureau kende of had behoren te kennen alvorens het de opdracht aanvaardde, dan zijn de meerkosten, die daaruit voortvloeien, voor rekening van Organiserenvoorresultaat.nl, terwijl indien dat niet het geval is, de meerkosten voor rekening van opdrachtgever zijn. Indien echter de meerkosten de overeengekomen prijs met meer dan tien procent zouden verhogen, is het adviesbureau gerechtigd de opdracht terug te geven zonder honorarium in rekening te kunnen brengen. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht de opdrachtgever nadere opdrachten geeft of de bestaande opdracht wenst te wijzigen, dan zal, behoudens het hiervoor gestelde, zulks alleen kunnen indien Organiserenvoorresultaat.nl zulks aanvaardt en opdrachtgever de daarvoor verschuldigde kosten vergoedt.

3. Mits hierdoor de continuïteit van de opdrachtuitvoering en de deskundigheid van het adviseursteam niet ongunstig wordt beïnvloed is Organiserenvoorresultaat.nl bevoegd, na overleg met opdrachtgever in de samenstelling van het adviseursteam dat voor de opdrachtuitvoering werd ingezet, die wijzigingen aan te brengen, die Organiserenvoorresultaat.nl voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk acht.

4. HONORARIUM

1 . De vaststelling van het honorarium of de honorariumregeling en de wijze waarop wordt gedeclareerd, dienen in de overeenkomst te worden opgenomen.

2. Organiserenvoorresultaat.nl heeft het recht om de verschuldigde honoraria en tarieven in januari van ieder kalenderjaar te herzien. Tariefswijzigingen op deze basis worden aan opdrachtgever schriftelijk meegedeeld.

5. BETALING

1. Betaling van facturen en declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting en zonder recht op schuldvergelijking.

2. Aanmerkingen op of klachten over door Organiserenvoorresultaat.nl gezonden facturen, nota’s en declaraties dienen binnen 14 dagen na ontvangst daarvan aan Organiserenvoorresultaat.nl schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling ervan niet op.

3. Bij overschrijding van de in het vorig lid bedoelde betalingstermijn is Organiserenvoorresultaat.nl gerechtigd rente in rekening te brengen overeenkomstig het bij de wet vastgestelde tarief, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Deze rente is door de opdrachtgever enkel en alleen door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling.

4. Indien Organiserenvoorresultaat.nl genoodzaakt is ter inning van het haar verschuldigde rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitenrechtelijke als gerechtelijke, door de opdrachtgever aan haar moeten worden vergoed.

6. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

Organiserenvoorresultaat.nl en opdrachtgever hebben beide het recht de overeenkomst eenzijdig tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Een zodanige opzegging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden. Organiserenvoorresultaat.nl zal van deze bevoegdheid alleen gebruik maken, indien als gevolg van feiten en omstandigheden, die zich aan haar invloed onttrekken, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden. Indien de opzegging geschiedt door opdrachtgever heeft Organiserenvoorresultaat.nl recht op doorbetaling van het honorarium over vier weken. De vaststelling van dit bedrag geschiedt op basis van het gemiddelde weekhonorarium van de laatste tien weken voor de aanzegging tot beëindiging. Het in het vorige lid genoemde recht van Organiserenvoorresultaat.nl vervalt, indien komt vast te staan, dat de opzegging het gevolg is van het feit dat Organiserenvoorresultaat.nl in ernstige mate is tekort geschoten.

7. VERTROUWELIJKHEID

De conclusies en bevindingen van Organiserenvoorresultaat.nl zijn afgestemd op het individuele geval. In verband daarmede: Zal Organiserenvoorresultaat.nl vertrouwelijke informatie met betrekking tot opdrachtgever geheim houden; Zal Organiserenvoorresultaat.nl derden geen inzage geven in de rapporten en nota’s uitgebracht aan opdrachtgever; Zal opdrachtgever de rapporten en nota’s van Organiserenvoorresultaat.nl niet aan derden buiten de eigen kring ter inzage geven of ter beschikking stellen, tenzij bij het aangaan van de overeenkomst of nadien anders is overeengekomen;behoudt Organiserenvoorresultaat.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die hem op grond van de auteurswet toekomen. Het is Organiserenvoorresultaat.nl wel toegestaan opdrachtgever als referentie te vermelden tenzij opdrachtgever hiertegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

8. AANSPRAKELIJKHEID

1. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Organiserenvoorresultaat.nl verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten Organiserenvoorresultaat.nl’s invloed vallen. Ofschoon de opdracht door Organiserenvoorresultaat.nl naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Organiserenvoorresultaat.nl derhalve geen garantie geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

2. Organiserenvoorresultaat.nl is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdracht-situatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. In geen geval zal deze aansprakelijkheid van Organiserenvoorresultaat.nl voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de hem voor desbetreffende diensten verschuldigde honoraria, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

9. OVERNEMING VAN PERSONEEL

Organiserenvoorresultaat.nl noch opdrachtgever zullen tijdens de duur van de opdracht(uitvoering) personeel van elkaar in dienst nemen of over indiensttreding onderhandelen, anders dan na schriftelijke goedkeuring van Organiserenvoorresultaat.nl of opdrachtgever.

10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van Organiserenvoorresultaat.nl. Openbaring aan anderen dan opdrachtgever kan derhalve alleen geschieden na schriftelijk verkregen toestemming van Organiserenvoorresultaat.nl. De opdrachtgever heeft het recht om, onder vermelding van het copyright van Organiserenvoorresultaat.nl, stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

11. GESCHILLEN

De kennisneming van en uitspraak over geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden geschiedt door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, voor zover deze geschillen aan de gewone rechter worden voorgelegd. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK.